Scroll Top

Professionalisering

De kwaliteit van de Opleidingsschool wordt in belangrijke mate bepaald door de kwaliteit van het personeel én de kwaliteit van de werkomgeving: de organisatie. Om de kwaliteit van onze opleidingsschool te borgen én te ontwikkelen is gerichte professionalisering en professionaliseringsbeleid van groot belang. Uitgangspunt is dat professionalisering een doorlopende, schoolbrede en school-/partneroverstijgende activiteit is.

In het beleidsdocument (H3.3 pagina 25) is per actor beschreven wat het profiel, de kerntaak en de benodigde deskundigheid is. Om alle betrokkenen in staat te stellen zich te kwalificeren voor hun rol én om zich blijvend te ontwikkelen, organiseren we tal van overleggen, cursussen en opleidingen.

Op deze webpagina staat het (concept)professionaliseringsaanbod specifiek voor de werkplekbegeleiders en lerarenopleiders. Het professionaliseringsaanbod komt tegemoet in de ondersteuning voor het bevorderen van de benodigde deskundigheid van deze twee actoren en laat zien welke onderdelen in de organisatiestructuur zijn ondergebracht. Hierin laten we ook een doorlopende leerlijn zien die geïnspireerd is op Het beroepsbeeld van de leraar (Snoek e.a. 2017, zie afbeelding hiernaast). Binnen de Opleidingsschool gebruiken we het beroepsbeeld voor de leraar voor: A. het bieden van perspectieven op het lerarenberoep, B. als houvast bij de gesprekken over de loopbaanontwikkeling en C. voor het definiëren van het beoogde bekwaamheids-/deskundigheidsniveau (in opleiding -> expert).

Hieronder staan eerste de vaste overleggen en professionaliseringsactiviteiten voor alle werkplekbegeleiders en lerarenopleiders opgeschreven, waarna het optionele en indicentele professionaliseringsaanbod staat opgenomen.

Vaste overleggen en professionaliseringsactiviteiten 
Werkplekbegeleider

(24 uur vaste voet p/j)

Lerarenopleider

(102 vaste voet p/j)

Intervisie (4x per jaar)
Deelname/bijdrage aan schoolgroepbijeenkomst(en)
Werkoverleg(gen) WPB en L.O
Jaarlijkse bijeenkomst Opleidingsschool Zaanstreek
Beleidsdag Opleidingsschool Zaanstreek
Overleg opleidingsteam
Werkoverleg(gen) WPB en L.O
Kenniskring Lerarenopleiders
Ontwikkelwerk Opleidingsschool Zaanstreek
Beleidsdag Opleidingsschool Zaanstreek
VELON netwerk/conferentie
Optionele én incidentele professionalisering

Sommig professionaliseringsaanbod is voorzien van een link naar een website/document met informatie. Voor de overige activiteiten zonder *  volgt spoedig na de zomervakantie van 2022 een overzicht met de datums waarop dit professionaliseringaanbod wordt georganiseerd.  Voor de overige professionaliseringsactiviteiten (met een *) wordt in overleg een aanbieder gevonden.

2022-2023
Werkplekbegeleider
Lerarenopleider
In opleiding
Basiscursus WPB | 9 en 10 maart 2023
Workshop vijf rollen van de leraar | 9 november 2023
ICALT-training 1 & 2 | 26 januari en 9 maart 2023
Alles van WPB ‘in opleiding’ en ‘starter’
Basiscursus L.O/SO (UvA) | 28 sept, 26 okt, 23 nov, 21 dec en 18 jan*
Starter
ICALT-training 3a | 30 maart 2023
ICALT 3b-d
(inventarisatie animo)
Workshop begeleiding zij-instromers | 14 februari en 7 maart 2023
Vervolgcursus L.O/SO (UvA) 14 sept, 05 okt, 2 nov, 7 dec en 25 jan*
Training intervisor/ intervisiebegeleider
VELON-registratietraject (Module Vrije Universiteit) *
Ervaren
Coachingsopleiding *
Assessorenopleiding (HvA) *
Expert pedagogiek / didactiek * bijvoorbeeld: ‘Pedagogische ethiek’ van de UvA
…..*
Alles van WPB niveau ‘ervaren’ en ‘expert’ *
Trainersopleiding *
…..*
Expert
Supervisoropleiding *
….*
Begeleider trajecten lesson study *
….*
  Het professionaliseringsaanbod in de niveaus ‘in opleiding’ en ‘starter’ zijn voorwaardelijk.
Het professionaliseringaanbod in de niveaus ‘ervaren’ en ‘expert’ zijn suggesties en naar ontwikkelwensen individuele WPB in te vullen.
* Deze professionalisering wordt na overleg met programmaleiding en de eigen leidinggevende zelf georganiseerd.
Overige activiteiten worden door de programmaleiding georganiseerd, een overzicht van alle datums volgt spoedig na de zomervakantie 2022.
Het professionaliseringsaanbod in de niveaus ‘in opleiding’ en ‘starter’ zijn voorwaardelijk.
Het professionaliseringaanbod in de niveaus ‘ervaren’ en ‘expert’ zijn suggesties en naar ontwikkelwensen individuele L.O in te vullen.
* Deze professionalisering wordt na overleg met programmaleiding en de eigen leidinggevende zelf georganiseerd.
Overige activiteiten worden door de programmaleiding georganiseerd, een overzicht van alle datums volgt spoedig na de zomervakantie 2022.

 

Flyer voor WPB oktober 2022